Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1- Taraflar

 • 1.1. Satıcı

  Adı : Abs Aydın Boya Sanayi Ve ticaret Limited Şirketi 

  Adres : Barbaros  Mah.İstanbul Cad.Emniyetli Sok. No: 10/1 Ataşehir/ İstanbul

  Telefon : 0216 324 31 91

  Eposta : info@absboya.com

 • 1.2. Alıcı

  Adı - Soyadı/TC.

  Adresi

  Telefon

  Eposta

Madde 2- Konu

 • 2.1.İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne Uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.
 • 2.2.İşbu sözleşmenin konusu, alıcının satıcıya ait http://www..absboya.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Hükümleri uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
 • 2.3.Alıcı; satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu olan malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları gibi satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler, “cayma” hakkının kullanılma şartları, süresi, usulü, cayma hakkının hangi durumlarda kullanılamayacağı veya hangi şartlarda cayma hakkının kullanımının kaybedileceği, şikayet ve itirazların iletilebileceği resmi makamlar konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini, söz konusu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ederek akabinde mal siparişi verdiğini işbu sözleşme hükümleri uyarınca kabul ve beyan eder.

http://www.absboya.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura is bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

Madde 3- Sözleşme Konusu Mal veya Hizmetin Temel Nitelikleri /Ödeme/Teslimat Bilgileri

 • 3.1.Ürünlerin (malların/hizmetlerin) cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti aşağıda belirtildiği gibidir. ALICI’NIN bildirdiği teslim yeri dahil teslim bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır.
 • 3.2.Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmak zorundadır. Söz konusu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararlar dahil tamamıyla karşılamayı alıcı kabul eder işbu durumdan doğabilecek her türlü sorumluluğu alıcı kabul eder.
 • 3.3.SATICI gerekli gördüğü durumlarda, ALICI’NIN vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde siparişi durdurma hakkını saklı tutar. SATICI siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’NIN vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI’ YA ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (on beş) gün süreyle dondurur. ALICI’NIN bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI’ DAN herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.
 • 3.4.http://www.absboya.com'dan kredi kartı kullanarak alışveriş yapılabilir.

Madde 4- ALICI’nın Önceden Bilgilendirildiği Hususlar

 • 4.1. SATICI’nın unvanı ile iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,
 • 4.2. Ürün(ler)in İNTERNET SİTESİ’nden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar- yöntemle,
 • 4.3.SATICI’nın mensubu olduğu Meslek Odası ve söz konusu Meslek Odasının meslek ile ilgili öngördüğü davranış kuralları bilgisinin edinebileceği elektronik işlem bilgileri,
 • 4.4. SATICI tarafından uygulanan ALICI bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve ALICI’ya elektronik iletişim kuralları ile ALICI’nın bu husularda SATICI’ya verdiği izinler, ALICI’nın kanuni hakları, SATICI’nın hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri,
 • 4.5.Ürünler için SATICI tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,
 • 4.6.Sözleşme konusu ürünler için SATICI tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile Ürünler’in temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere ALICI’nın SATICI’ya ödeyeceği toplam bedel,
 • 4.7.Ürünler’in ALICI’ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler,
 • 4.8.Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme’nin ifasına ilişkin bilgiler,bu hususlarda tarafların taahhüt-sorumlulukları,
 • 4.9. ALICI’nın cayma hakkına sahip olmadığı Ürünler ve diğer mal-hizmetler,
 • 4.10.ALICI’nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulüyle hakkın süresinde kullanılmaması durumunda ALICI’nın cayma hakkını kaybedeceği,
 • 4.11.Cayma hakkı olan Ürünler’de ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde ALICI’nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda SATICI’ya karşı sorumlu olacağı, SATICI’nın kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı ALICI’ya yapacağı geri ödemeden tenzil (mahsup) ile tahsil edebileceği,
 • 4.12.Cayma hakkının bulunduğu durumlarda Ürünleri SATICI’ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar,
 • 4.13.Alıcının tüzel kişi olması halinde, ticari ya da mesleki amaçlarla satın aldığı ürünler için (örneğin toplu alımlar her halükarda bu nitelikte sayılır.) cayma hakkı başta olmak üzere “tüketici haklarını” kullanamayacağı,
 • 4.14.Mahiyetine göre bu Sözleşme’de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme ALICI tarafından İNTERNET SİTESİ’nde onaylanarak kurulduktan sonra ALICI’ya elektronik posta ile gönderildiğinden ALICI tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, SATICI’nın da üç yıl süre ile nezdinde saklayabileceği,
 • 4.15.Uyuşmazlık hallerinde ALICI’nın SATICI’ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını 6502 Sayılı Kanun’un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemelerine yapabileceği.

Madde 5- Malın Teslimi ve Teslim Şekli

Sözleşme ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup ALICI’NIN SATICI’DAN satın almış olduğu malın/hizmetin ALICI’YA teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal/Hizmet, ALICI’NIN sipariş formunda ve işbu sözleşmede belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.

Madde 6- Teslimat Masrafları ve İfası

 • 6.1.Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa ALICI’YA aittir. SATICI, web sitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları SATICI’YA ait olacaktır. Malın teslimatı; SATICI’NIN stokunun müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır.
 • 6.2.Satıcı, sipariş konusu mal/hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, mal/hizmeti, ALICI tarafından mal/hizmetin sipariş edilmesinden itibaren 30(otuz) gün içinde teslim eder. Herhangi bir nedenle ALICI tarafından mal/hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilirse SATICI mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Madde 7- Sözleşme Tarihi ve Mücbir Nedenler

 • 7.1.Sözleşme tarihi, ALICI tarafından siparişin verildiği tarih olan tarihidir.
 • 7.2.Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.
 • 7.3.Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz ) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğacaktır.

Madde 8- Satıcının Hak ve Yükümlülükleri

 • 8.1. Satıcı, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak alıcıya teslim edilmesinden sorumlu olup kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
 • 8.2. 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler www.absboya.com ’dan alışveriş yapamaz. Satıcı, alıcının sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak alıcının yaşını yanlış yazması durumunda satıcının hiçbir şekilde sorumluluğu doğmayacaktır.
 • 8.3. http://www.absboya.com'dan kredi kartı (Visa, MasterCard , vs. ) kullanarak site üzerinden alışveriş yapılabilir.
 • 8.4. Sözleşme konusu mal/hizmet alıcıdan başka bir kişiye teslim edilecek ise teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz.

Madde 9- Alıcının Hak ve Yükümlülükleri

 • 9.1. Alıcı, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
 • 9.2. Alıcı, sipariş vermekle birlikte iş sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.
 • 9.3. Alıcı, http://www.absboya.com internet sitesinden satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.
 • 9.4. Bir önceki maddeye bağlı olarak Alıcı, ürün sipariş ve ödeme koşullarının, ürün kullanım talimatlarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu www.biboya.com.tr sipariş/ödeme/kullanım prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
 • 9.5. Alıcının sözleşme konusu mal veya hizmeti teslim almadan önce muayene etmeksizin; tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış, vb. hasarlı ve ayıplı mal/ hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alıcı tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.

Madde 10- Sipariş Prosedürü

 • 10.1.Alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil TL tutarı (Taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları) alıcı tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının posu üzerinden işleme alınır. Bu nedenle siparişler, sevk edilmeden önce müşteriye sipariş onay maili gönderilir. Sipariş onay maili gönderilmeden sevkiyat yapılmaz.
 • 10.2.Sipariş sürecindeki herhangi bir aksaklık ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler alıcıya sözleşmede belirttiği telefon/faks/e-mail yollarından biri veya bir kaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerektiği durumlarda alıcıdan bankası ile görüşmesi istenebilir.
 • 10.3.Siparişlerin işleme alınma zamanı üye olma ve kayıt bırakma olmaksızın oluşturulan siparişlerde, siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, site üzerinden kredi kartı hesabından gerekli tahsilâtın yapıldığının belirlendiği andır.
 • 10.4.İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması ve/veya stok problemi ile karşılaşılması durumunda alıcı açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirildikten sonra onay vermesi durumunda alıcıya eşit kalitede ve fiyatta başka bir mal gönderilebilir ya da alıcının arzusu ve seçimi doğrultusunda; yeni, başka bir ürün gönderilebilir, ürünün stoklara girmesi ya da teslime engel diğer engelin ortadan kalkması beklenebilir ve/veya sipariş iptal edilebilir.
 • 10.5.Sözleşme konusu malın teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde alıcı bu durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge en geç on gün içinde kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda alıcının satıcıdan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.

Madde 11- Ödeme Prosedürü

Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş ürünü 10 gün içinde SATICI’ya göndermesi zorunludur. Bu tür durumlarda nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

Alıcı kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 12- Sevkiyat Prosedürü

Sipariş onayı mailinin gönderilmesiyle birlikte, ürün/ürünler satıcının anlaşmalı olduğu kargo şirketine verilir.

Madde 13- Teslimat Prosedürü

 • 13.1.Ürün/ürünler satıcının anlaşmalı olduğu kargo ile alıcının adresine teslim edilecektir. Teslimat süresi, Sipariş onayı mailinin gönderilmesinden ve sözleşmenin kurulmasından itibaren mümkün olan en yakın tarihe ya da Alıcının sipariş detay notunda belirtti teslimat bilgisine göre belirlenir. Alıcıya önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla bu süre en fazla on gün uzatılabilir.
 • 13.2.Ürünler, Kargo şirketlerinin adres teslimatı yapmadığı bölgelere telefon ihbarlı olarak gönderilir.
 • 13.3.Kargo Şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde sarkma olabilir. Bu sarkmalardan dolayı alıcı satıcıya herhangi bir sorumluluk yükleyemez. Ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya Alıcının yerinde olmamasından doğabilecek ekstra kargo bedellerinden satıcı sorumlu değildir. Belirtilen günler içeriğinde ürün/ürünler müşteriye ulaşmadıysa teslimat problemleri müşteri hizmetlerine iletişim info@absboya.com e-mail adresi kullanılmak sureti ile derhal bildirilmelidir.
 • 13.4.Zarar görmüş paket durumunda; Zarar görmüş paketler teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Eğer Kargo Şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkı alıcıda vardır. Paket Alıcı tarafından teslim alındıktan sonra Kargo Şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın Alıcı’da kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda satıcı Müşteri Hizmetlerine bildirilmelidir.

Madde 14- Cayma Hakkı

 • 14.1.Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin satın aldığı mal/hizmeti teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir. 385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için alıcının mal ile birlikte teslim edilen satıcıya ait 2 adet faturanın alt kısmındaki iade bölümlerini eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra imzalayarak bir nüshasını ürün ile birlikte satıcıya göndermesi diğer nüshasını da uhdesinde tutması gerekmektedir. Cayma hakkı süresi alıcıya malın teslim edildiği günden itibaren başlar. İade edilen ürün veya ürünlerin geri gönderim bedeli alıcı tarafından karşılanmalıdır.
 • 14.2. Alıcının istekleri ve/veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar için cayma hakkı söz konusu değildir.
 • 14.3.Alıcının cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde cayma hakkı kapsamında iade edilecek ürünü, kutusu, ambalajı varsa standart aksesuarlarıyla birlikte satıcıya geri göndermelidir. İade edilen ürünlerin geri gönderim bedeli alıcı tarafından karşılanır. Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (on dört) gün içerisinde ürünü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde almış olduğu toplam bedeli ve varsa borç altına sokan her türlü belgeyi alıcıya iade edecektir.
 • 14.4.Cayma hakkının kullanılması halinde,
  1. Alıcıya teslim edilen ürünün faturasının aslının iade edilmesi (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.
  2. İade formu doldurulması şarttır.
 • 14.5.Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması tüketicinin kusurundan kaynaklanıyorsa satıcıya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir.
 • 14.6.Sehven alınan her ürün için de genel iade süresi 14 gündür. Bu süre içerisinde, Ambalajı açılmış, kullanılmış, tahrip edilmiş vesaire şekildeki ürünlerin iadesi kabul edilmez. İade, orijinal ambalaj ile yapılmalıdır.
 • 14.7.Sehven alınan üründe ve ambalajında herhangi bir açılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma ve sair durumlar tespit edildiği hallerde ve ürünün alıcıya teslim edildiği andaki hali ile iade edilememesi durumunda ürün iade alınmaz ve bedeli iade edilmez.
 • 14.8.Ürün iadesi için, durum öncelikli olarak müşteri hizmetlerine iletilmelidir. Ürünün iade olarak gönderilme bilgisi, satıcı tarafından müşteriye iletilir. Bu görüşmeden sonra ürün iade ile ilgili bilgileri içeren fatura ile birlikte alıcı adresine teslimatı yapan Kargo şirketi kanalıyla satıcıya ulaştırmalıdır. Satıcıya ulaşan iade ürün iş bu sözleşmede belirtilen koşulları sağladığı takdirde iade olarak kabul edilir, geri ödemesi de alıcı kredi kartına/hesabına yapılır. Ürün iade edilmeden bedel iadesi yapılmaz. Kredi Kartına yapılan iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın tasarrufundadır.

Madde 15- Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Haller

Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz:

 1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcının kontrolünde olmayan mal ve hizmetler,
 2. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar,
 3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar,
 4. Tesliminden sonra ambalaj, mühür, bant, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar,
 5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar,
 6. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri,
 7. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar
 8. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin hizmetler,
 9. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar,
 10. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce tüketicinin onayıyla ifasına başlanan hizmetler.

Madde 16-Ödemenin İade Prosedürü

 • 16.1.Alıcının cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile alıcıya bedel iadesine karar verilen durumlarda alışveriş, kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir.
 • 16.2.Alıcı ürünü kaç taksit ile aldıysa banka alıcıya geri ödemesini aynı taksit sayısıyla yapmaktadır. Satıcı bankaya ürün satışının iptalini bildirdikten sonra banka poslarından yapılan taksitli harcamaların alıcının kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur durumuna düşmemesi için talep edilen iade tutarları yine taksitli olarak alıcı hesabına banka tarafından aktarılır. Alıcının satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları eğer iade tarihiyle kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay, karta 1 (bir) iade yansıyacak ve alıcı iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra iade öncesi ödemiş olduğu taksitlerin sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır. Diğer yandan vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faiziyle ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumda satıcı, banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği alıcıya nakit parayla ödeme yapamaz. Satıcı bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup satıcı ilgili tutarı bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince alıcıya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, satıcının bankaya satış iptalini bildirimden sonra ödeme banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır. Alıcı, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini, kabul ve taahhüt eder.

Madde 17- Garanti

Kullanma talimatına uygun şekilde kullanılan ve temizliği yapılan ürünler her türlü üretim hatasına karşı aşağıda belirtilen şartlar dahilinde 2 yıl garantilidir: Satıcının garanti sorumluluğu yalnızca 4077 sayılı kanun kapsamına giren tüketiciler için geçerlidir. Ticari nitelikteki işler için Türk Ticaret Kanununu hükümleri geçerli olacaktır.

Madde 18- Gizlilik

 • 18.1.Alıcı tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile satıcıya bildirdiği bilgiler satıcı tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır. Satıcı bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde satıcı kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.
 • 18.2.Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.
 • 18.3.Alıcıya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca satıcı tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri alıcıya onayı sonrasında gönderilebilir.

Madde 19-Bildirimler ve Delil Sözleşmesi

İşbu sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda satıcının resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 20-Genel Hükümler

 • 20.1. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 (otuz) günlük süre aşılmamak koşulu ile alıcıya veya internet sitesinde gösterdiği adresteki üçüncü kişi/kuruluşa aşağıda belirtilen esaslarda teslim edilir. Satıcı, ürünleri, gönderileri için anlaşmalı kargo firması aracılığıyla göndermekte ve teslim ettirmektedir. Bu kargo firmasının alıcının bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde, alıcının ürünü, kargo firmasının, satıcı tarafından bildirilen bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir.
 • 20.2. Genel olarak ve aksi açıkça belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) alıcıya aittir. Satıcı, satış anında yürüttüğü ve internet sitesinde şartlarını ilan ettiği kampanyalara bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamı ya da bir kısmını alıcıya yansıtmayabilir.
 • 20.3. Ürünlerin teslimatı anında alıcının adresinde bizatihi bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda satıcı, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek alıcının sorumluluğundadır. Ürün, alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz. Bu hallerde alıcının ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun satıcıya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de alıcıya aittir.
 • 20.4. Alıcı, ürünü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe kargodan kaynaklanan sorun gördüğünde, ürünü kabul etmemek ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde satıcı sorumluluk kabul etmeyecektir.
 • 20.5. Alıcının, satıcı tarafından aksi yazılı olarak öngörülmemiş ise ürünü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce ürün bedeli satıcıya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde satıcı, tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve ürünü teslim etmeyebilir. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı işlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka/finansman kurumunun ürün bedelini satıcıya ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, ürün en geç 3 (üç) gün içinde alıcı tarafından satıcıya iade edilir. Ürün bedelinin ödenmemesi alıcının kusurundan veya ihmalinden kaynaklanıyor ise kargo masrafları alıcı tarafından karşılanacaktır. Satıcının iadeyi kabul etmeksizin ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır. Tereddüde mahal vermemek bakımından; alıcının satış bedelini, bankalardan (finansman kuruluşları dahil) sahip olduğu kredi kartı, taksit kart vb. ile ödediği hallerde, bu kartların sağladığı tüm imkanlar doğrudan kartı veren kuruluşça sağlanmış kredi ve/veya taksitli ödeme imkanlarıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve satıcının bedelini defaten veya peyder pey tahsil ettiği ürün satışları işbu sözleşmenin tarafları yönünden kredili veya taksitli satış değildir, peşin satıştır. Satıcının kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faiziyle birlikte ödenmesini talep hakları dahil) ilgili mevzuat çerçevesinde mevcut ve saklıdır. Alıcının temerrüdü durumunda yürürlükteki kanunların öngördüğü şekilde aylık oranda temerrüt faizi tatbik edilir.
 • 20.6. Satıcı sözleşme konusu ürünü tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde açık bir şekilde alıcıyı kanuna uygun yöntemle bilgilendirmek ve sözlü/yazılı onayını almak kaydıyla, eşit kalite-fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. Alıcı söz konusu onayı verip vermemekte her bakımdan serbesttir ve onay vermediği hallerde sipariş iptaline (sözleşme feshine) ilişkin akdi-kanuni hükümler uygulanır.
 • 20.7. Alıcı ürün ve satışla ilgili talep ve şikâyetlerini sözleşmenin giriş kısmındaki satıcı iletişim kanallarından ulaşarak sözlü veya yazılı şekilde satıcıya bildirebilir.
 • 20.8. Bu sözleşmeden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde satıcı kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) delil oluşturur; tarafların ilgili emredici yasal düzenlemelerden bu hususta doğan hakları geçerli ve saklıdır.

Madde 21- Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar alıcının mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametinin bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.